Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Dostępność

 

Wstęp deklaracji

Publiczne Przedszkole nr 11 im. w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Stosownie do art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, niedostępne są pliki:

 1. treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego:
  1. które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte, albo
  2. których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony;
 2. treści prezentowanych w intranecie lub ekstranecie, opublikowanych przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawanych od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji;
 3. treści niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszelkie problemy związane z dostępnością niniejszej strony internetowej należy zgłaszać Pani Ewie Ratajczyk, za pomocą następujących kanałów komunikacyjnych:

 1. telefonicznie pod numer telefonu 67 3517665,
 2. za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres pp11@cuw.pila.pl .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej oraz ich elementów niedostępnych cyfrowo. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile znajduje się na ulicy Św. Jana Bosko 2. Ulica jest o nawierzchni asfaltowej, ma wyodrębniony chodnik i parking dla samochodów osobowych. Chodniki na terenie przedszkola i podjazdy wykonane są z polbruku. W ogrodzeniu przedszkola znajdują się dwie furtki, każda o szerokości 100 cm oraz 2 bramy ppoż. o szerokości 380 cm i brama wjazdowa o szerokości 540 cm.

Jest to budynek piętrowy. Do budynku można również dotrzeć od strony ulicy Okrzei, przechodząc przez drogę wewnętrzną osiedlową.

Na parkingu przy ul. Św. Jana Bosko są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzą 3 wejścia.

Pierwsze wejście główne prowadzi na podest po 8 stopniowych schodach usytuowanych w dwóch podejściach. Pierwsze podejście przy których znajdują się poręcze po obu stronach schodów i drugie podejście na podest przy budynku z poręczą z jednej strony schodów. Drzwi wejściowe do budynku o wymiarach 133cm do którego można wejść głównymi drzwiami używając dzwonka (umieszczonego na ścianie na wysokości 135 cm). Drzwi otwierają się na zewnątrz. Za drzwiami głównymi znajduje się strefa wejściowa (wiatrołap) o powierzchni 2,5 m2, za którym znajdują się drugie drzwi otwierane na zewnątrz.

Drugie wejście do przedszkola od strony ogrodu przedszkolnego jest dostosowane dla przyjmowania towaru oraz wchodzących do budynku pracowników. Prowadzi ono po 8 stopniowych schodach z których można wejść używając dzwonka (umieszczonego na ścianie na wysokości 135cm). Poręcze umieszczone są po obu stronach schodów. Drzwi o szerokości 80 cm otwierają się na zewnątrz.

Trzecie wejście tylko do gabinetu dyrektora znajduje się od strony drugiego wejścia do przedszkola dodając 3 stopniowe schody boczne, do którego można wejść tylko podczas pracy dyrektora. Schody te posiadają poręcz tylko z jednej strony. Drzwi o szerokości 80 cm otwierają się na zewnątrz, po otwarciu których znajdują się następne drzwi otwierające się do wewnątrz.

Na parterze znajdują się 2 małe hole oraz szatnia dla dzieci z której wchodzi się do dwóch sal zabaw oraz pomieszczenia socjalne. Z parteru prowadzi klatka schodowa na pierwsze piętro ze schodami o szerokości 128 cm i poręczami z dwóch stron ze spocznikiem na półpiętrze. W małym holu przy wejściu głównym znajduje się gabinet intendentki i pokój nauczycielski. W drugim holu przy wejściu bocznym do budynku znajdują się pomieszczenia bloku żywieniowego, klatka schodowa prowadząca do kuchni ze spocznikiem na półpiętrze, ze schodami o szerokości 95 cm i poręczami z jednej strony. Z drugiego holu wchodzi się do piwnicy po 13 stopniowych schodach o szerokości 70 cm i poręczą z jednej strony. W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, archiwum przedszkola, pralnia i suszarnia.

Na piętrze znajduje się hol z którego wchodzi się do trzech sal zabaw, gabinetu terapii, biblioteki, pomieszczenia socjalnego i kuchni. Łazienki dla personelu i dla dzieci nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Szerokość korytarzy wynosi ok. 120 cm.

Kolorystyka ciągów komunikacyjnych z zachowaniem zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku (posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian). Oświetlenie jest równomierne w obrębie całego obiektu.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajll’ a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa wyposażona jest w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • brak justowania tekstu
Skip to content