Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Statut

 

Załącznik do uchwały Rady Pedagogicznej

Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile

z dnia 02 listopada 2022 r. w sprawie

wprowadzenia tekstu ujednoliconego Statutu ( … )

 

Statut Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile

DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1.1 Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile.
 1. Przedszkole ma siedzibę w Pile przy ul. św. Jana Bosko 2 .
 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Piła z siedzibą w Pile.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Poznaniu.
 • 2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 • 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:
 • Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 • Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
 • Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Piła;
 • Przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile;
 • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy Przedszkola;
 • Nauczycielach i innych pracownikach – należy przez to rozumieć personel Przedszkola;
 • Rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych.

 

 • 4 Statut określa:
 • Cele i zadania Przedszkola;
 • Organy Przedszkola i ich zadania;
 • Organizację pracy Przedszkola;
 • Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników;
 • Prawa i obowiązki dzieci.

DZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Cele i zadania Przedszkola

 • 5.1. Przedszkole realizuje cele wymienione w art. 1 ustawy i w innych przepisach prawa, w zakresie odnoszącym się do wychowania przedszkolnego.
 1. Przedszkole w szczególności stwarza optymalne warunki do rozwoju dzieci zgodnie z ich potrzebami i możliwościami, w tym przygotowuje dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.
 • 6. Cele wskazane w § 5 Przedszkole osiąga poprzez realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wybranych programów wychowania przedszkolnego oraz innych zadań oświatowych prawem przewidzianych.
 • 7.1. Dla realizacji celów wskazanych w § 5 Przedszkole współdziała z rodzicami.
 1. Przedszkole realizuje cele i zadania przy współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w trybie roboczym i poprzez zawieranie ewentualnych porozumień określających organizację tego współdziałania.
 2. Ust. 1 stosuje się odpowiednio do współdziałania Przedszkola ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami.

DZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA

 • 8. Organami Przedszkola są:
 • Dyrektor Przedszkola;
 • Rada Pedagogiczna;
 • Rada Rodziców.

 

Rozdział 1

Dyrektor Przedszkola

 • 9. Dyrektor Przedszkola wykonuje ustawowe obowiązki związane z zajmowanym stanowiskiem z poszanowaniem prawa, ale i słusznym interesem Przedszkola, dzieci i pracowników Przedszkola. Dotyczy to w szczególności obowiązków związanych z:
 • Kierowaniem Przedszkolem jako jednostką organizacyjną systemu oświaty publicznej;
 • Kierowaniem Przedszkolem jako samorządową jednostką organizacyjną Gminy Piła; funkcjonującą w prawno-finansowej formule jednostki budżetowej;
 • Podejmowaniem czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Przedszkola.

 

Rozdział 2

Rada Pedagogiczna

 • 10.1. Rada Pedagogiczna wykonuje kompetencje stanowiące i opiniodawczo-wnioskodawcze przewidziane w ustawie.
 1. Skład Rady Pedagogicznej określa ustawa.

3.Działalność Rady Pedagogicznej określa ustawa oraz wydany na jej podstawie regulamin.

Rozdział 3

Rada Rodziców

 • 11.1.Rada rodziców wykonuje kompetencje przewidziane w ustawie.
 1. Skład Rady Rodziców określa ustawa.
 2. Działalność Rady Rodziców określa ustawa i wydany na jej podstawie regulamin.

 

Rozdział 4

Zasady współdziałania organów przedszkola

 12.1. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania przy wykonywaniu swoich zadań, ilekroć przepisy prawa tak stanowią lub potrzeba współpracy jest uzasadniona merytorycznie.

 1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, organ Przedszkola zobowiązany do współpracy zajmuje stanowisko bez zbędnej zwłoki.
 2. W ramach współpracy organy Przedszkola wymieniają stosowne informacje o podejmowanych i planowanych zadaniach i mogą uczestniczyć na prawach osób zaproszonych w posiedzeniach organów oraz organizować posiedzenia wspólne.
 3. Warunki organizacyjne współpracy pomiędzy organami zapewnia Dyrektor.
 • 13.1. Spory pomiędzy organami są rozwiązywane polubownie.
 1. Organy Przedszkola podejmują w trybie roboczym wszelkie działania, w tym działania wspólne, zmierzające do wyjaśnienia istoty sporu, wymiany argumentów i zakończenia sporu.

 

DZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Rozdział 1

Regulacje podstawowe

 • 14. Przedszkole jest jednostką nieferyjną. Funkcjonuje od poniedziałku do piątku przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym na podstawie odrębnych przepisów.
 • 15.1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział.
 1. Czas pracy Przedszkola, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę oddziałów oraz liczbę dzieci w oddziałach określa arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację wychowania przedszkolnego w oddziałach łączonych. Decyzję o łączeniu oddziałów podejmuje Dyrektor.
 3. Przedszkole organizuje realizację zadań statutowych w innych formach niż oddziały dzieci, ilekroć przepisy prawa tak stanowią.
 • 16.1. Organizację pracy Przedszkola, w tym czas realizacji podstawy programowej, określa ramowy rozkład dnia.
 1. Organizację pracy poszczególnych oddziałów określa szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału.
 2. Podstawową formą zajęć z dziećmi realizowanych w Przedszkolu jest zabawa.
 3. Czas zajęć w Przedszkolu powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 4. W Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w formach odpowiadających potrzebom dzieci, oczekiwaniom rodziców oraz możliwościom finansowym Przedszkola. Zasady organizacji tych zajęć oraz czas ich trwania określają odrębne przepisy.
 • 17.1. W Przedszkolu mogą być organizowane zajęcia religii.
 1. Zasady organizowania zajęć religii określają odrębne przepisy.
 • 18.1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci.
 1. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz organizowania zajęć rewalidacyjnych określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 1 a

 Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • 18.3. W przypadkach uzasadnionych prawem  przedszkole może  organizować i prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się w sytuacji, jeżeli dyrektor w drodze zarządzenia zawiesi na czas oznaczony zajęcia z dziećmi, przy czym zawieszenie zajęć może dotyczyć wszystkich oddziałów, oddziałów wskazanych przez dyrektora lub grup nieoddziałowych.
 2. Zajęcia, o których mowa w §.18.4 są organizowane z poszanowaniem zasad określonych prawem, w tym z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci.
 3. Przedszkole organizuje i prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w zgodzie  z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz programami realizowanymi w poszczególnych grupach wiekowych.
 4. Przedszkole organizuje i prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chroniąc informacje i dane osobowe, zgodnie z  polityką bezpieczeństwa, realizowaną w przedszkolu.
 5. Nauczyciele realizujący zajęcia, o których mowa  w § 18.4 wykorzystują dostępne technologie informacyjno-komunikacyjne w uzgodnieniu z rodzicami danego oddziału.
 6. Nauczyciele w każdym dniu pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przekazują dzieciom materiały do realizacji w czasie zgodnym z ramowym rozkładem dnia danej grupy oraz z  uwzględnieniem formy, która umożliwi rodzicom potwierdzenie odbioru tych materiałów.
 7. Nauczyciele gromadzą i przechowują przez okres danego roku szkolnego informacje zwrotne od rodziców w każdej uznanej przez opiekunów formie, np.  prace plastyczne, zdjęcia, smsy, maile, dotyczące aktywności dzieci w proponowanych zajęciach.
 8. Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe jednoroczne przygotowanie przedszkolne są zobowiązani informować nauczycieli o realizacji zajęć, z wykorzystaniem  przesyłanych ustalonym kanałem informacyjnym materiałów.
 9. W okresie pracy zdalnej nadrzędną formą komunikacji z rodzicami jest bieżące

przekazywanie informacji  za pośrednictwem strony internetowej przedszkola oraz

ustalonych form kontaktów grupowych,  kontaktu telefonicznego, mailowego lub innych  komunikatorów.

 1. W okresie organizacji i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel jest zobowiązany pełnić godziny dyżuru nauczycielskiego online, za pomocą przyjętych komunikatorów, w tym samym czasie, co w okresie realizacji zajęć stacjonarnych.
 2. W sytuacjach szczególnych, w okresie organizacji i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dopuszcza się  bezpośredni kontakt nauczyciela  z rodzicami w siedzibie przedszkola, z zachowaniem obowiązujących w przedszkolu zasad bezpieczeństwa.

 

 

Rozdział 2

Współdziałanie z rodzicami

19.1. Przedszkole współdziała z rodzicami dzieci, zapewniając bezpośredni kontakt rodzicom z Dyrektorem Przedszkola, nauczycielem oddziału i poszczególnymi nauczycielami.

 1. Przedszkole przekazuje rodzicom dzieci wszelkie informacje związane z realizacją zadań statutowych i indywidualną sytuacją dziecka, z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych
 2. Kontakty rodziców z Przedszkolem oraz nauczycielami realizowane są w formie:
 • spotkań indywidualnych z nauczycielami grupy lub innymi nauczycielami, niekolidujących z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w oddziale, organizowanych wg potrzeb na wniosek nauczyciela lub rodzica;
 • zebrań ogółu rodziców z nauczycielami oddziału,  organizowanych nie rzadziej, niż dwa razy w roku;
 • zebrań ogólnych z nauczycielami i Dyrektorem, organizowanych co najmniej raz w roku szkolnym;
 • zajęć otwartych, organizowanych nie rzadziej, niż dwa razy w roku szkolnym,
 • uroczystości, imprez, konkursów;
 • warsztatów, szkoleń, prelekcji i innych form wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziny;
 • tablic informacyjnych w kąciku dla rodziców;
 • ekspozycji wytworów plastycznych dzieci;
 • informacji umieszczanych na stronie internetowej przedszkola.
 • informacji, konsultacji i porad z wykorzystaniem kontaktów na odległość, za pomocą ustalonych komunikatorów.
 • 20.1. Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci, w tym śniadanie, obiad i podwieczorek.
 1. O wysokości stawki za korzystanie z posiłków decyduje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

Rozdział 3

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 

 • 21.1. Do Przedszkola powinny być przyprowadzane dzieci zdrowe, to znaczy w dobrym bieżącym stanie fizycznym, bez oznak choroby typu katar, kaszel, temperatura, wysypka, itp.
 1. W uzasadnionych przypadkach do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci przewlekle chore, o ile nie zagraża to ich zdrowiu i bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu pozostałych dzieci.
 2. Decyzję o przyjęciu dziecka przewlekle chorego podejmuje Dyrektor.
 • 22. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w sposób określony odrębnymi przepisami a w szczególności:

1)  sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola od momentu oddania dziecka pod opiekę nauczyciela do momentu odbioru dziecka przez rodziców;

2)  sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu oznacza, że nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej;

3) w uzasadnionej sytuacji dopuszczalne jest chwilowe opuszczenie dzieci przez  nauczyciela pod warunkiem, że zostanie im zapewniona opieka innego upoważnionego pracownika;

3) po zakończeniu pracy danego oddziału dzieci z tego oddziału powierzone zostają opiece nauczyciela w oddziale czynnym do godzin zamknięcia Przedszkola.

 • 23.1.Przedszkole podejmuje wszelkie potrzebne działania i stosuje wszelkie środki, określone odrębnymi przepisami, zapobiegające wypadkom dzieci i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.
 1. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy Przedszkola, niezależnie od zajmowanego stanowiska.
 2. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola zawiadamiają Dyrektora o obecności na terenie Przedszkola osób postronnych oraz o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona wykroczenia lub przestępstwa albo stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci.
 3. Nauczyciel ma obowiązek zapewnić dziecku natychmiastową pomoc w nagłych sytuacjach.

 

Rozdział 4

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 • 24.1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców bądź przez inne upoważnione przez nich osoby.
 1. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. wymaga formy pisemnej.
 2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela lub innego upoważnionego pracownika.
 4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli ma podejrzenie, że nie zapewni ona dziecku bezpieczeństwa.
 5. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel podejmuje działania zmierzające do przejęcia opieki nad dzieckiem przez inne upoważnione przez rodziców osoby.
 6. Jeśli działania, o których mowa w ust.6 okażą się nieskuteczne, nauczyciel ma prawo powiadomić właściwe służby zajmujące się pomocą dziecku.

 

Rozdział 5

Zasady odpłatności za pobyt dzieci

 

 • 25.1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dla dzieci realizujących obowiązkowe wychowanie przedszkolne.
 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie realizacji podstawy programowej dla dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego.
 2. Za świadczenie w zakresie opieki, wychowania i nauczania dzieci wykraczające poza czas realizacji podstawy programowej, rodzice wnoszą opłatę na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 • 26.1. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu reguluje uchwała Rady Miasta Piły.

 

 

DZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

 

 • 27. Wszyscy pracownicy Przedszkola wykonują obowiązki ogólne, wynikające z przepisów powszechnego prawa pracy, obowiązki szczególne, wynikające z przepisów branżowych i zakładowych oraz obowiązki indywidualne, związane z rodzajem wykonywanej pracy.

 

Rozdział 1

Zakres zadań nauczycieli

 • 28.1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece;
 • zapewnienie dzieciom higienicznych warunków nauki i zabawy;
 1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania, nauczania i opieki, w tym w szczególności:
 • informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z realizowanej podstawy programowej, programów oraz planów pracy;
 • udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępach dziecka, jego rozwoju i zachowaniu;
 • ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w tym dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą a w szczególności:
 • wspomaga rozwój powierzonych mu dzieci, zgodnie z ich potencjałem;
 • prowadzi obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu potrzeb i możliwości dzieci;
 • w miarę możliwości Przedszkola współpracuje ze specjalistami w celu zaspokajania potrzeb rozwojowych i niwelowania trudności;
 • prowadzi obowiązującą prawem dokumentację;
 • w sytuacjach szczególnych nauczyciel, na podstawie zarządzenia dyrektora, realizuje kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozdział 2

Zadania innych pracowników

 • 29. 1 Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień oraz odpowiedzialności innych pracowników określa Dyrektor.
 1. Niezależnie od obowiązków, o których mowa w ust.1 pracownicy Przedszkola podejmują wszelkie potrzebne działania i stosują wszelkie środki zapobiegające wypadkom dzieci i usuwające zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

 

DZIAŁ VI

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

Rozdział 1.

Prawa  dzieci

 • 30. Niezależnie od przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa powinności wobec dzieci, Przedszkole zapewnia swoim wychowankom:
 • ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • równe traktowanie, bez względu na sytuację materialna, religię, odmienność kulturową, językową, etniczną czy inne cechy;
 • prawo do wspierania rozwoju, stosownie do potrzeb i możliwości dziecka;
 • prawo do zabawy, wypoczynku oraz uczestnictwa w przedszkolnych imprezach rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych;
 • prawo do szacunku, godności i nietykalności osobistej;
 • prawo do swobodnego wyrażania myśli i przekonań;
 • pomoc w sytuacjach dla dziecka trudnych.
 • 31. 1. Przedszkole, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy i wsparcia w różnych formach dzieciom, którym jest to potrzebne z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych.
 1. Pomoc i wsparcie, o których mowa w ust. 1 nie narusza uprawnień dzieci spełniających warunki określone przepisami prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • 32.1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w szczególności w przypadku:
 • nieprzerwanej i niezgłoszonej przez rodziców nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej ponad miesiąc;
 • zachowań dziecka, które zagrażają jego bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych wychowanków;
 1. Skreślenie z listy wychowanków następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

 

Rozdział  2

Obowiązki dzieci

 • 33. 1. Przedszkole, przy współpracy z rodziną, dąży do przejawiania przez dzieci pożądanych postaw współżycia w grupie rówieśniczej, rodzinie i społeczeństwie.
 1. Do obowiązków dziecka w Przedszkolu należy w szczególności:
 • traktowanie z szacunkiem i życzliwością wszystkich rówieśników i osób dorosłych;
 • dbanie o ład i porządek, szanowanie sprzętu i zabawek jako wspólnej wartości,
 • stosowanie się do zaleceń nauczycieli;
 • przestrzeganie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego, w tym dotyczących bezpieczeństwa;
 • uczestniczenie w zajęciach i zabawach organizowanych przez nauczyciela;
 • wykonywanie czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości.

 

 

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

 • 34. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2022r.

 

Skip to content