Publiczne Przedszkole nr 11 w Pile

Procedury

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 11 W PILE

Podstawa prawna:

 1. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
 2. Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz.296 ze zm.)
 3. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawa z dnia 25 lutego 1964 (Dz. U. Nr 9, poz.59 ze zm.) 
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, 949).
 5. Karta Nauczyciela – ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2017r., Nr 97, poz. 1189)
 6. Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r.,Nr 6 poz. 69)
 7. Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z 2002r. Nr  10, poz.96.z 2003r. Nr 146, z 2004r. Nr 66,poz. 606, z 2005r. Nr 10, poz. 75 oraz z 2007r. Nr 35, poz.222)
 8. Prawo o ruchu drogowym- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 90 ze zm.)
 9. Statut Publicznego Przedszkola Nr 11 w Pile.
 10. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 ze zm.)

 

W Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile obowiązują następujące procedury:

I. PROCEDURA – dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

II. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

III. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

IV. PROCEDURA – dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku

V. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdarzył się dziecku nieszczęśliwy wypadek

VI. PROCEDURA – dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

VII. PROCEDURA – dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

VIII. PROCEDURA – dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

IX. PROCEDURA – dotyczy postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu)

X. PROCEDURA – dotyczy zachowania bezpieczeństwa związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Cel główny

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Publicznym Przedszkolu nr 11 w Pile znajduje swoje uzasadnienie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką naszej placówki. W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele i pozostały personel przedszkola są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami.

Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur

 1. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń.
 2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

Dokonywanie zmian w procedurach

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

I PROCEDURA

dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi (dwie sale na parterze) co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali,   natomiast    dzieci   z   sal  na I piętrze powierzane są osobie pełniącej dyżur w szatni.
 3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 6. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 7. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godz. 8:00, lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.
 8. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów. Wypełnione upoważnienie z wykazem osób odpowiedzialnych za odbiór dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie składają osobiście u nauczyciela grupy lub w administracji przedszkola (pokój referenta) przed rozpoczęciem roku szkolnego.
 9. Referent jest zobowiązany niezwłocznie przekazać pisemne upoważnienie wychowawcom grup.
 10. W oddziałach porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci z każdej grupy wiekowej.
 11. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 12. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/ prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 13. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
 14. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej  osobie, niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/ prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej.
 15. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną  telefonicznie.
 16. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ukończyło lat 10, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców.
 17. Upoważnienie zawiera zapis: „Od momentu odebrania dziecka z przedszkola przez osobę upoważnioną, cała odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka spoczywa na osobie dającej upoważnienie”.
 18. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania czasu pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanego w umowie.

II PROCEDURA

dotyczy przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu  lub środków odurzających

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
 4. Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
 5. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
 6. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
 7. Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich oraz powiadomić rodziców o podjętych działaniach.

III PROCEDURA

dotyczy przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola

 1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 2. Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
 4. Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:
  1. podjąć decyzję o oczekiwaniu na rodziców/prawnych opiekunów  do momentu odbioru dziecka z przedszkola,
  2. zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 5. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 6. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
 7. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach

IV PROCEDURA

dotyczy przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez  rodziców  rozwiedzionych,  żyjących w separacji lub wolnym  związku

 1. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli ma on zachowane prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
 2. Jeśli do przedszkola zostanie dostarczone postanowienie sądu o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie z tym postanowieniem.
 3. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna nieuprawnionego
 4. do odbioru, nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola i rodzica/opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem.
 5. W sytuacji, kiedy oboje rodziców wykonują władzę rodzicielską a mimo to na terenie przedszkola dochodzi między nimi do sporów o odbiór dziecka, np. kłótnie rodziców, wyrywanie sobie dziecka, itp. nauczyciel lub dyrektor powiadamia policję.

V PROCEDURA 

dotyczy przypadku, gdy na terenie przedszkola zdzrzył się dziecku   nieszczęśliwy   wypadek

 Nauczyciel:

 1. Zapewnia opiekę i w miarę możliwości udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej.
 2. Powiadamia dyrektora placówki i rodziców/prawnych opiekunów dzieck o nieszczęśliwym wypadku.
 3. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce lekarza.
 4. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia.
 5. Powiadamia inspektora BHP o zdarzeniu.

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

 1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę.
 2. Sprowadza fachową pomoc medyczną.
 3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik ma obowiązek:

 1. Niezwłocznie powiadomić o wypadku rodziców/ prawnych opiekunów dziecka, inspektora BHP, organ prowadzący, radę rodziców, prokuratora i kuratora oświaty.
 2. Zabezpieczyć miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 3. Powołać zespół powypadkowy, który ustali okoliczności i przyczyny wypadku
 4. i sporządzić protokół powypadkowy.
 5. Zatwierdzić protokół podpisany przez zespół powypadkowy, doręczyć niezwłocznie rodzicom i pouczyć ich o sposobie i trybie odwołania.
 6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

VI PROCEDURA

dotyczy przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore

 1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej.
 2. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu należy przestrzegać następujących zasad:
  1. zobowiązać rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia pisemnego zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego dawkowania,
  2. wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienia: do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych na astmę,
  3. powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka oraz upoważnienie rodziców/ prawnych opiekunów,
  4.  na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/ prawnych opiekunów, dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą, dwie osoby do podawania leku dziecku z których jedna podaje lek i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania, dawki, a druga nadzoruje w/w czynności: obydwie wyznaczone osoby zobowiązane są potwierdzić fakt podania dziecku lekui nadzorowania tej czynności poprzez złożenie czytelnych podpisów pod sporządzonym rejestrem.

VII PROCEDURA

dotycząca zabaw w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola

 1. Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:
  1. wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
  2. przestrzega wymogu, aby zabawy  organizowane były zgodnie z Regulaminem Placu Zabaw umieszczonym w głównym wejściu na budynku przedszkolnym oraz bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego.
  3. nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem do ogrodu i przed powrotem do sali.
 2. W przypadku organizowania wycieczki:
  1. dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:
   1. zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych/,
   2. sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
   3. zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
   4. powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
   5. dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
   6.  zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,
   7. czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników
   8. w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełną odpowiedzialność za podjęte działania
   9. bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych
   10. nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.
  2. Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:
   1. znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
   2. stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
   3. dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
   4. przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy
   5. zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
   6. przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach
   7. zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.
 3. W przypadku wyjścia na spacer:
  1. nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w zeszycie wycieczek,
  2. zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe,
  3. zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
  4. idzie zawsze od strony ulicy,
  5. dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
  6. stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru.

VIII PROCEDURA

dotyczy bezpieczeństwa przeciwpożarowego

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść pierwszy do sali, zwrócić uwagę na stan techniczny pomieszczenia, sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci.
 2. Nauczyciel i pozostali pracownicy przedszkola są zobowiązani:
  1. mieć aktualne szkolenie BHP i znać obowiązujące w placówce stosowne instrukcje i szkolenia.
  2. znać numery telefonów alarmowych, plany ewakuacyjne i oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
  3. umieć posługiwać się podręcznym sprzętem gaśniczym i znać obowiązki postępowań na okoliczność różnych zagrożeń w tym pożarowego.
  4. w trakcie alarmu pożarowego stosować się do wytycznych zawartych w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Publicznego Przedszkola nr 11 w Pile.

IX PROCEDURA

dotyczy postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu)

 1. Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przedszkola zobowiązani są rzetelnie realizować powierzone im zadania związane z bezpieczeństwem wychowanków, w tym zadania związane ze sprawowaniem nadzoru nad nimi.
 2. Nauczyciel pełniący funkcję kierownika wycieczki oraz prowadzący lub nadzorujący zajęcia, w czasie których do sprawowania opieki nad wychowankami angażuje się inne osoby niż wymienione w pkt 1, zobowiązany jest zapoznać je z postanowieniami niniejszej procedury.
 3. Nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są nie dopuszczać do sytuacji, w której wychowanek samowolnie opuści miejsce prowadzenia zajęć.
 4. W sytuacji, gdy nauczyciel lub inna osoba sprawująca opiekę lub nadzór zauważy brak wychowanka w miejscu prowadzenia zajęć lub miejscu, gdzie wychowanek powinien przebywać, należy:
  1. ustalić w miarę precyzyjnie, kiedy i gdzie wychowanek widziany był po raz ostatni oraz rozpytać inne dzieci z grupy, czy nie mają wiedzy, gdzie wychowanek mógł się oddalić,
  2. zapewnić tymczasowy nadzór nad grupą przez inną osobę, a samemu dokonać sprawdzenia najbliższych pomieszczeń (terenu) przyległych do miejsca prowadzenia zajęć,
  3. rozpytać pozostałych pracowników, czy nie zauważyli zaginionego wychowanka przemieszczającego się w budynku w czasie, kiedy mogło dojść do samowolnego opuszczenia miejsca prowadzenia zajęć (miejsca pobytu),
  4. w przypadku podejrzenia, że wychowanek mógł opuścić budynek przedszkola, sprawdzić, czy zabrał z sobą rzeczy osobiste, ubranie wierzchnie oraz obuwie pozostawione uprzednio w szatni.
 5. W przypadku nieustalenia miejsca pobytu wychowanka w wyniku podjęcia czynności wskazanych w pkt 4, należy powiadomić dyrektora albo inną wyznaczoną przez niego osobę o podejrzeniu samowolnego oddalenia się (ucieczki) wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć.
 6. Jeżeli czas, jaki upłynął od momentu samowolnego opuszczenia przez wychowanka miejsca prowadzenia zajęć, realnie pozwala na dotarcie do miejsca jego zamieszkania lub miejsca zamieszkania jego bliskich, należy skontaktować się z rodzicami wychowanka lub innymi bliskimi celem sprawdzenia, czy dziecko nie znajduje się pod opieką tych osób.
 7. Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba deleguje osoby, które podejmują czynności poszukiwawcze poza budynkiem przedszkola. Poszczególnym osobom przydziela się obszar podlegający sprawdzeniu, z uwzględnieniem miejsc, do których wychowanek mógł się udać, oraz tras, którymi może się przemieszczać. Każda z osób poszukujących powinna mieć możliwość komunikowania się z osobą koordynującą działania.
 8. Dyrektor lub inna wyznaczona przez niego osoba koordynuje działania poszukiwawcze.
 9. Jeżeli podjęte działania opisane w niniejszej procedurze nie przyniosą rezultatu w ciągu kilkudziesięciu minut od prawdopodobnego czasu zaginięcia dziecka, o incydencie zawiadamia się policję. Decyzję o powiadomieniu policji podejmuje dyrektor lub inna wyznaczona osoba.
 10. W trakcie prowadzenia akcji poszukiwawczej należy pamiętać o zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki pozostałym wychowankom oraz o zachowaniu spokoju, tak by nie wywoływać paniki i niepotrzebnego stresu wśród dzieci.
 11. Każdy przypadek samowolnego oddalenia się wychowanka z miejsca prowadzenia zajęć po zakończeniu akcji poszukiwawczej podlega analizie przez dyrektora pod kątem funkcjonowania procedur bezpieczeństwa i realizacji zadań przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Wnioski z analizy przedstawia się na radzie pedagogicznej; na ich podstawie dyrektor decyduje o wyciągnięciu konsekwencji służbowych wobec pracowników winnych zaniedbań.

X. PROCEDURA

dotyczy zachowania bezpieczeństwa związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Organizacja opieki w przedszkolu:jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali,
 • do grupy przyporządkowani są ci sami opiekunowie,
 • w grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2,
 • minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna,
 • w sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki),
 • dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek
 • należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, 
 • organizacja pracy w przedszkolu jest ustanowiona tak by uniemożliwiała stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci zarówno w salach, szatni jak i w ogrodzie przedszkolnym,
 • opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni w przedszkolu i  na terenie ogrodu wynoszący min. 1.5 m,
 • personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym,
 • rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci z przedszkola mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m,
 • rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do szatni przedszkolnej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk przed wejściem do przedszkola),
 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 
 • przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola będzie mierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym (przygotować zgody rodziców na pomiar),
 • dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe,
 • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola,
 • należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,
 • należy zapewnić sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – aktualne numery telefonów i szybka reakcja na zgłoszenia,
 • jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby, należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu do tego przystosowanym i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola,
 • należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),
 • zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie ogrodu przedszkolnego wyznaczonego dla danej grupy przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości,
 • urządzenia zabawowe w ogrodzie przedszkolnym są regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub dezynfekowane,
 • nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
 1. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
 • przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk i zapoznać się z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola,
 • przed wejściem do przedszkola rodzice/opiekunowie powinni pamiętać o zakrywaniu nosa i ust, używaniu ochronnych rękawiczek jednorazowych,
 • w przedszkolu należy stosować  monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, włączników, domofonu  itp.
 • przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 • personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni stosować indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy,
 • w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje,
 • toalety winny być na bieżąco dezynfekowane.

 

Piła, 2020 r.

Procedury naliczania i pobierania odpłatności od rodziców (prawnych opiekunów) za przedszkole

Powołując się na postanowienia Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r.) oraz Uchwały Rady Miasta ...
/

Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci

PROCEDURY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 11 W PILE Podstawa prawna: Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 ...
/

Procedury dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu Nr 11 w Pile I podstawa prawna: Ustawa z dnia ...
/
Skip to content